REGULAMIN 

1.Ogólne Warunki umowy najmu sprzętu gastronomicznego i cateringowego ( zwanego dalej Sprzętem ) zawieranych przez DIAMOND RENTAL  ( zwanej dalej Wynajmującym ) i stanowią, każdorazowo, integralną część umowy najmu. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni DIAMOND RENTAL

2. Najemcą może być  każda osoba lub firma która zaakceptuje regulamin wypożyczalni

3. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej. Za zawarcie umowy uważa się złożenie a następnie potwierdzenie przez Najemcę zamówienia drogą mailową.

4.Warunki przyjęcia zamówienia

-rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie

-o braku dostępności sprzętu w wybranym terminie klient jest informowany jak najszybciej nie później niż w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia

-realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy(patrz punkt 3) oraz podpisaniu Regulaminu wypożyczalni 

5. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletowość sprzętu

6. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, iż otrzymał w pełni kompletny sprzęt, w dobrym stanie technicznym

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt od momentu odbioru do zdania sprzętu

8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia w terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia

9.DIAMOND RENTAL nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu

10. Opłaty za wypożyczanie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia zostaje naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki(zgodnie z cennikiem).

11. W przypadku uszkodzeń, braków lub całkowitego zniszczenia sprzętu naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem braków

12. Klient ponosi odpowiedzialność za niestandardowe zużycie, zniszczenie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wynajmujący w oparciu o cenę naprawy

13. Opłata za wypożyczenie jest pobierana na podstawie faktury bądź KP w chwili odbioru sprzętu z wypożyczalni lub dostawy do Najemcy

14. Usługa transportu sprzętu jest dodatkowo płatny

15. Odstąpienie od umowy oraz ewentualne odstępstwa od umowy wymagają formy pisemnej

16. Inne kwestie nie zawarte w regulaminie regulują przepisy Prawa cywilnego